secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere ADRU

Coordonatori Master:

Prof.Univ.Dr. Cătălina BONCIU

Lect.Univ.Dr. Ioana JOSAN


     Programul de master  se organizează în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri înfiinţată în anul 2000. Cadrul juridic actual de organizare şi funcţionare a programului de master este dat de Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.128/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările ulterioare, Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, H.G. nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de masterat, precum şi Carta Universităţii din Bucureşti.
     Programul de master este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor  de performanţă stabiliţi prin metodologia ARACIS de evaluare în vederea acreditării. Programul este în acord cu politica de reformă a Universităţii din Bucureşti şi se va desfăşura pe durata a 4 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând şi o pregătire profesională, cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând posibilă dezvoltarea carierei.
     Programul de master are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel european şi, mai ales, prin promovarea parteneriatului cu facultăţi de profil din Europa.
     Programul de master reprezintă ciclul al doilea de studii universitare, asigurând aprofundarea în domeniul ştiinţelor administrative. Pregătirea didactică şi de cercetare de nivel înalt este asigurată de experienţa profesorilor; din această perspectivă, corelarea programului de master cu cercetarea ştiinţifică este foarte strânsă, aceasta fiind principalul criteriu de evaluare a calificării academice, la bază aflându-se două principii fundamentale:

- desfăşurarea activităţilor didactice în strânsă legătură cu activităţile de cercetare pe profilul specializării programului de master
şi
- integrarea concretă a masteranzilor în activităţile de cercetare fir individuale sau de grup.
 
     Programul de master dispune de un plan de cercetare propriu rezultat din însumarea şi coordonarea activităţilor de cercetare ale membrilor catedrei, este corelat cu cel al Centrului de Studii Administrative, Culturale şi Economice şi se desfăşoară pe trei direcţii principale de cercetare:

 - administrarea resurselor umane în context organizaţional şi naţional;
 - managementul carierei;
 - creativitate şi lidership.
 


     Cadrele didactice implicate în programul de master desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică reprezentativă la nivel individual şi colectiv, concretizată prin articole în reviste de specialitate sau prin volume publicate la edituri de prestigiu .
     De asemenea, se organizează o sesiune anuală internaţională de comunicări ştiinţifice în care, alături de cadrele didactice, sunt implicaţi şi masteranzi.
     Personalul didactic din cadrul programului de master este implicat în mai multe granturi de cercetare naţionale şi participă la competiţii în domeniul cercetării cu caracter permanent.
     Programul „Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane” reprezintă o structură de master ce urmăreşte calificări profesionale specifice sferei resurselor umane.
     Absolvenţii acestui program de master sunt specialişti în domeniul resurselor umane, buni coordonatori în sfera managementului de personal, coordonatori ai politicilor de personal etc.
 
     Planul de învăţământ abordează domeniul larg al resurselor umane din considerente legate de procesul de management în contextul schimbărilor de micro şi macro mediu şi include discipline precum:

- Leadership în resurse umane
- Sociologie organizaţională
- Evaluarea performanţelor şi Dezvoltarea Resurselor Umane
- Strategii şi tehnici de comunicare
- Creativitatea şi productivitatea resurselor umane

     Un loc important revine orientărilor către sfera antreprenorială la nivel european ceea ce se concretizează în analiza comportamentelor organizaţionale, a problematicii managementului stresului şi conflictelor, a procesului de comunicare, a managementului timpului şi culturii organizaţionale.
     În aceeaşi măsură, programul de master se structurează în discipline capabile să genereze competenţe practice legate de practica la nivel naţional, respectiv economia şi managementul riscului, statistica socială, eficienţa procesului de management.
Metodele de lucru cu studenţii se sprijină pe studii de caz şi proiecte în sfera resurselor umane, atât din punct de vedere economic, cât cultural-organizaţional şi juridic.
     Competenţele generale ale programului se concretizează în abilităţi privind administrarea şi dezvoltarea resurselor umane, fenomenele şi procesele administrative, precum şi procesele administrative, precum şi în capacitatea de organizare la nivelul departamentelor organizaţionale.
     Competenţele profesionale generate de studiile programului includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în exercitarea profesiei de specialist în resurse umane, abilitatea de colaborare cu specialişti din alte domenii, de a decide şi a fi responsabil de activitatea proprie, de a acţiona în contextul managementului schimbării etc.
     Misiunea acestui program este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru domeniul Resurselor Umane, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de administrare şi dezvoltare a factorului uman şi la creşterea eficienţei procedurilor din cadrul organizaţiilor şi prin care să fie favorizat accesul absolvenţilor pe piaţa muncii.
 
     Obiectivele programului de master pot fi sintetizate astfel:
 
- Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în administrarea şi dezvoltarea resurselor umane publică şi sisteme administrative prin învăţământ postuniversitar;
- Perfecţionarea în domeniul resurselor umane şi a eficienţei activităţii de administrare a acestora prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
- Acordarea de diplome şi certificate de studii corespunzătoare;
- Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul dezvoltării resurselor umane, al politicilor sociale şi de resurse umane şi al gestiunii riscurilor în economie;
- Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
- Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;
- Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.
 
Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de master:
 
- organizaţii şi instituţii publice sau private specializate în domeniul formării şi dezvoltării carierei;
- organizaţii private care derulează activităţi de producţie sau prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi;
- asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
- societăţi de training şi consultanţă;
- agenţi economici care oferă perspective de evoluţie profesională angajaţilor.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.