secretariat@faa.unibuc.ro Program cu publicul:
Luni - Joi: Orele 12-14

Descriere AA

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Coordonatori Administrarea Afacerilor:
 

Conf.univ.dr Camelia COJOCARU
Conf.univ.dr. Ana Maria GRIGORE

             Administrarea Afacerilor reprezintă o structură de licenţă din domeniul de studii Administrarea Afacerilor şi face parte din domeniul fundamental Economic.

            Studenţii de la specializarea Administrarea Afacerilor devin licenţiaţi în Ştiinţe Economice şi vor putea lucra în calitate de economişti în orice domeniu al pieţei muncii.

            Scopul specializării Administrarea Afacerilor este de a se integra în structura Facultăţii de Administraţie şi Afaceri ca o entitate stabilă şi performantă, orientată continuu către dobândirea de către studenţi de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe necesare construirii unei cariere de succes în domeniul economic; specializarea urmăreşte promovarea unui sistem de învăţământ de calitate, interactiv şi inovativ, fundamentat pe abordarea practică şi pe cercetarea ştiinţifică, pe încurajarea modului de gândire independent şi anticipativ.

 

 1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ AA

 

Programul de studii universitare de licență este organizat potrivit criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi prin metodologia ARACIS de evaluare în vederea acreditării. Programul este în acord cu politica de reformă a Universităţii din Bucureşti şi se desfăşoară pe durata a 6 semestre, având ca prioritate cercetarea ştiinţifică, dar asigurând şi o pregătire profesională, cunoştinţe teoretice şi competenţe practice, făcând posibilă dezvoltarea carierei absolvenţilor. Programul de studii universitare de licență are caracter dinamic prin continua armonizare cu programele de învăţământ la nivel European.

Misiunea programului de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor este în concordanță cu misiunea Universității din București, cu cerințele educaționale identificate pe piața muncii și propune direcții inovative pentru dezvoltarea unor oferte educaționale necesare pe o piață a muncii dinamică. Cerințele educaționale/profesionale formulate de mediul academic, angajatori și absolvenți au contribuit la definirea misiunii conform legislației în vigoare și Codului de etică și deontologie aprobat de Senatul Universității din București. Misiunea exprimă elementele comune și specifice care justifică încadrarea acestui program de studii universitare de licență în domeniul Administrarea Afacerilor.

Misiunea programului de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri este de formare profesională a unor specialişti în domeniul economic, printr-o pregătire teoretică şi practică adecvată, precum şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor necesare construirii unei cariere de succes în domeniul Administrării Afacerilor. Misiunea acestui program este de a forma viitori specialişti cu multiple competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii, care să contribuie la crearea unui nou statut al omului de afaceri în general şi al întreprinzătorului în special, ca principali actori ai sistemului economic concurenţial. Competenţele teoretico-aplicative oferite de program vor facilita integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.

Misiunea programului de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor cuprinde obiective clare şi realizabile, conforme cu obiectivele Universităţii din Bucureşti, activitatea de cercetare ştiinţifică ocupând un loc important alături de componenta didactică.

Programul de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor este în concordanţă cu misiunea instituţiei de învăţământ superior, dar conţine şi elemente specifice şi oportunităţi în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor.

Programul de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor îşi propune să formeze specialişti foarte bine pregătiţi profesional în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei muncii din România şi din statele Uniunii Europene, putând ocupa locuri de muncă în întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul de producţie şi prestări servicii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale ce desfăşoară şi activităţi economice, administrații publice centrale și locale, se pot lansa în activităţi întreprenoriale pe cont propriu, la diverşi agenţi economici (inclusiv corporaţii multinaţionale), în organizaţii specializate în activităţi de training oferite potenţialilor întreprinzători, în organizaţii şi instituţii de consultanţă în afaceri, promovând valori bazate pe solidaritate, echitate, creativitate, dinamism, obiectivitate ştiinţifică.

 

 1. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ AA

Obiectivele declarate ale programului de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor şi rezultatele obţinute de către studenţi sunt exprimate explicit şi sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor interni şi externi.

Obiectivele programului de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor sunt în concordanță cu misiunea Universității din București, cu cerințele educaționale identificate pe piața muncii și propune direcții inovative pentru dezvoltarea unor oferte educaționale necesare pe o piață a muncii dinamică. Cerințele educaționale/profesionale formulate de mediul academic, angajatori și absolvenți au contribuit la definirea misiunii conform legislației în vigoare și Codului de etică și deontologie aprobat de Senatul Universității din București. Obiectivele exprimă elementele comune și specifice care justifică încadrarea acestui program de studii universitare de licență în domeniul Administrarea Afacerilor.

Obiectivele programului de studii universitare de licență Administrarea Afacerilor au în vedere misiunea universității, oportunitățile de angajare a absolvenților pe piața muncii, potențialele dezvoltări ulterioare în domeniul de studii Administrarea Afacerilor, oportunitățile de continuare a studiilor la nivel universitar – doctorat – sau postuniversitar de către absolvenți și interesele studenților.

            Obiectivele fundamentale ale programului Administrarea Afacerilor sunt:

 1. Formarea profesională de specialişti în domeniul economic, prin învăţământ universitar de licenţă, organizat sunt forma învăţământului de zi, în condiţiile intensificării competiţiei pe piaţa resurselor umane înalt calificate;
 2. Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte servicii solicitate de reprezentanţii instituţiilor şi companiilor din mediul public şi privat, în scopul de a contribui la creşterea competitivităţii şi profitabilităţii acestor instituţii, pentru a face faţă exigenţelor şi provocărilor generate de integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană şi de procesul globalizării;
 3. Promovarea studiilor de analiză și sinteză, a cercetărilor de piaţă, în scopul de a potenţa capacitatea organizaţiilor de a valorifica oportunităţile, de a-şi atinge propriile obiective şi de a se ridica la nivelul aşteptărilor clienţilor, în contextul mediului intern şi internaţional de exigenţă;
 4. Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor în domeniul economic, prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele existente pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
 5. Stimularea atât a cadrelor didactice, cât şi a studenţilor pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice prin proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale Uniunii Europene, precum şi pentru participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea în reviste ştiinţifice de profil;
 6. Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate în scopul amplificării schimburilor de cunoştinţe şi idei, de metode de predare şi de tehnologii de învăţare, pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

              

 1. COMPETENŢE PROFESIONALE ȘI COMPETENŢE TRANSVERSALE

 

Competenţe profesionale

Competenţele generale din cadrul specializării se bazează pe abilitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor economice, pe cunoştinţe de bază necesare profesiei de economist, pe capacitatea de înţelegere a mecanismelor economiei de piaţă, pe capacitatea de a soluţiona probleme economice şi de a se adapta la procesul de integrare europeană, pe formarea unei gândiri logice şi dezvoltarea de aptitudini manageriale etc.

Competenţele profesionale în cadrul specializării se bazează pe capacitatea de decizie ca agent economic, de lucru în context internaţional, pe capacitatea de a fi creativ în domeniul pieţei afacerilor şi de a transpune în practică elementele teoretice dobândite, pe abilităţi de a gestiona timpul, riscul şi resursele economice etc.

Acestea sunt:

C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie

C1.1 Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice privind influenţa mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

C1.2 Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

C1.3 Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de influenţă exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

C1.4 Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/ sau rezolvării unei probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

C1.5 Elaborarea unui proiect de cercetare a relaţiei de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei

C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației

C2.1 Identificarea conceptelor şi teoriilor economice asociate întreprinderii/ organizaţiei

C2.2 Explicarea şi interpretarea relaţiilor dintre entităţile întreprinderii/ organizaţiei

C2.3 Aplicarea instrumentarului adecvat pentru rezolvarea unei probleme vizând relaţiile dintre subdiviziunile întreprinderii/ organizaţiei

C2.4 Evaluarea critic-constructivă a explicării şi / sau rezolvării unei probleme vizând funcţionarea întreprinderii/ organizaţiei

C2.5 Elaborarea unei analize privind relaţiile cu implicaţii economice dintre subdiviziunile întreprinderii/ organizaţiei

C3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei

C3.1 Identificarea implicaţiilor economice asociate funcţionării şi administrării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C3.2 Explicarea şi interpretarea implicaţiilor economice şi sociale asociate funcţionării şi administrării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C3.3 Aplicarea instrumentarului specific pentru analiza funcţionării unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C3.4 Evaluarea critic-constructivă a explicării şi / sau rezolvării unei probleme vizând funcţionarea şi administrarea unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C3.5 Elaborarea unui studiu privind funcţionarea şi administrarea unei subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei

C4. Asistenţă în managementul resurselor umane

C4.1 Identificarea şi des-crierea conceptelor de planificare, organizare, coordonare şi control al activităţii resurselor umane

C4.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor de planificare, organizare, coordonare şi control al activităţii resurselor umane din domeniul administrării afacerilor

C4.3 Rezolvarea de probleme/ situaţii specifice resurselor umane: recrutare, selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă., formare.

C4.4 Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de volum şi de eficienţă a activităţii întreprinderii/ organizaţiei

C4.5 Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a resursei umane din domeniul administrării afacerilor

C5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor

C5.1 Descrierea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor de administrare a bazelor de date specifice administrării afacerilor

C5.2 Explicarea şi interpretarea cantitativă şi calitativă a informaţiilor extrase din baze de date

C5.3 Aplicarea instrumentarului adecvat de analiză a datelor specifice administrării afacerilor

C5.4 Evaluarea critic-constructivă a instrumentarului de prelucrare şi analiză a datelor

C5.5 Elaborarea unui proiect de cercetare asociat administrării afacerilor, utilizând baze de date specifice

Competenţe transversale

Competenţele transversale ale programului includ identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare, abilitatea de a comunica şi de a negocia în afaceri, abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară şi de a colabora cu specialişti din alte domenii în elaborarea şi dezvoltarea planurilor de afaceri şi programelor de activităţi ale unei firme, capacitatea de a respecta şi valorifica diversitatea şi multiculturalitatea unui mediu de afaceri, înţelegerea importanţei respectării eticii profesionale, capacitatea de a-şi asuma funcţii de conducere în cadrul grupurilor plurispecializate, al oganizaţiilor şi instituţiilor.

Acestea sunt:

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri pregăteşte licenţiaţi pentru Comunitatea oamenilor de afaceri având competenţe de natură economică şi juridică, de operare pe calculator şi limbi străine.

 Pe piaţa muncii, licenţiaţii în Administrarea Afacerilor vor putea lucra în calitate de contabili, marketeri, negociatori, finanţişti, întreprinzători etc, sfera economică generând multiple oportunităţi pentru tinerii cu iniţiativă.

  

Planul de învăţământ al specializării de licenţă Administrarea Afacerilor reflectă orientările Procesului de la Bologna şi Strategia naţională în domeniu. Disciplinele sunt cu caracter obligatoriu, opţional şi facultativ, în strânsă legătură unele cu celelalte cum ar fi:

 • Management general
 • Marketing
 • Statistică
 • Contabilitate financiară
 • Antreprenoriat
 • Drept comercial
 • Tehnici și operațiuni bancare
 • Management strategic
 • Finanţe şi fiscalitate
 • Etica în afaceri
 • Mediul de afaceri european
 • Analiză economico-financiară

 Planul de învăţământ acordă o atenţie deosebită competenţelor de specialitate de natură antreprenorială, informatică, juridică şi limbi străine.

  Practica de specialitate urmăreşte antrenarea studenţilor în activităţi concrete în rândul agenţilor economici din domeniul micilor afaceri şi societăţilor comerciale (pe acţiuni, cu răspundere limitată etc.), băncilor, societăţilor de asigurare. Studenţii sunt iniţiaţi în operaţiuni economice concrete care caracterizează fluxurile economice materiale şi monetare.

 În prezent studenţii de la Administrarea Afacerilor prin conţinuturile disciplinelor învaţă să fie încrezători în forţele proprii, buni gestionari din punct de vedere economic, serioşi administratori de resurse, capabili să întreprindă acţiuni pentru viitor. Un bun economist face faţă conjuncturii economice, acţionează pe principiile managementului riscului şi adoptă decizii pe considerente ştiinţifice. De asemenea, un licenţiat al specializării Administrarea Afacerilor poate lucra în sectorul privat, dar şi public, poate opera în sfera producţiei, achiziţiilor şi vânzărilor, poate lansa activităţi în sensul managementului calităţii ceea ce promovează în ansamblu, activităţi performante.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.