Anunt privind reclasificarea socială - Septembrie 2018

Anunt privind reclasificarea
 
Dosarele privind Reclasificarea sociala se vor depune la Secretariat în perioada
01-04 OCTOMBRIE 2018

-  ÎN PROGRAMUL CU PUBLICUL - 
- LUNI – JOI – 12.00 – 14.00 -

 
Conform art. 43 din  “Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor”
La începutul fiecărui an universitar, se procedează la reclasificarea studenților, după cum urmează:
-identificarea cifrei de şcolarizare pentru locurile finanţate de la buget, alocată la admiterea în ciclul de licenta/master;
-stabilirea numarului de locuri pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15% din totalul locurilor finanţate de la buget);
-identificarea cazurilor sociale (studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea burselor sociale, conform Regulamentului de acordare a burselor);
-clasificarea, în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute (conform lit. e) de către studenţii consideraţi cazuri sociale – în cazul în care numărul lor este mai mare decât numărul locurilor alocate pentru această categorie;
- punctele se obţin prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite şi nota acordată, la fiecare disciplină din planul de învăţământ (nu se vor lua în calcul disciplinele facultative), astfel încât pentru 60 de credite să se obţină între 300 şi 600 de puncte

Nota x Numărul de credite ce ii revine fiecărei discipline
de ex:10(nota) x 5(creditul) = 50 puncte.

clasificarea celorlalţi studenţi în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute conform regulilor stabilite.
- ocuparea locurilor finanţate de la buget de către studenţii clasificaţi în ordinea punctelor obţinute;
trecerea pe locurile cu taxă a studenţilor care nu s-au calificat pentru locurile finanţate de la buget.
 
Se încadrează în categoria „caz social” următorii:

a.studenţii ale căror venituri pe membru de familie nu depăşesc venitul minim net pe economie (1162 lei) sau care nu realizează venit;
b.studenţii care sunt bolnavi TBC (în evidenţa unităţilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
c.studenţii care suferă de un handicap grav, mediu sau uşor
d.studenţii orfani de ambii părinţi sau cei proveniţi din casele de copii al căror venit nu depășește venitul minim net pe economie (1162 lei).

 
Studenţii ale căror venituri pe membru de familie nu depăşesc venitul minim net (1162 lei/lună/membru de familie) pe economie sau care nu realizează venit, în dovedirea situaţiei lor speciale, trebuie să depună următoarele acte:

 • salarii nete totale– adeverinţe salariale pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) de la locul de muncă al părinţilor – dacă părinţii sunt salariaţi;
 • pensii– taloane de pensie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) – dacă părinţii sunt pensionari;
 • alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori)– adeverinţe de la şcoală/liceu/facultate; dacă fraţii/surorile sunt bursieri sunt necesare adeverinţe în care se specifică tipul şi cuantumul bursei;
 • copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor/suroriloraflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • copia hotărârii de divorţ/certificatului de divorţ (dacă este cazul);
 • alte ajutoare de stat– adeverinţe de şomaj pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) – dacă este cazul;
 • certificat fiscal eliberat de Administraţia financiarădin care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri din închiriere de spaţii proprii sau din activităţi comerciale(pentru toţi membrii familiei care au peste 18 ani);
 • certificat eliberat de Primăria competentădin care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri din agricultură (pentru toţi membrii familiei care au peste 18 ani);
 • alte venituri– dacă este cazul;
 • declaraţie notarialăa solicitantului şi/sau a altor membrii ai familiei din care să rezulte că nu realizează venit.
 • certificat de deces– dacă este cazul.

 
Studenţii care suferă de una dintre afecţiunile enumerate anterior vor anexa:

 • documente medicale doveditoare ale stării de sănătate;
 • recomandare de la medicul specialist că studentul poate locui în colectivitate;
 • avizul medicului de la Dispensarul studenţesc.

 
Studenţii cu handicap, la dosarul de reclasificare sociala, trebuie să depună acte doveditoare ale handicapului de care suferă şi ale gravităţii acestuia.
 
Studenţii orfani de ambii părinţi, precum şi cei proveniţi din case de copii sau centre de plasament familial vor anexa la dosarul de reclasificare sociala:

 • copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de plasament familial etc;
 • declaraţie notarială din care să rezulte că nu realizează venituri.

 
 
Criteriile de departajare, pentru Reclasificarea studenților, pe locurile bugetare, în anul universitar 2018/2019,:

 1. Punctajul anului 2017/2018;
 2. Media anului 2017/2018;
 3. Punctajul semestrului al II-lea, din anul universitar 2017/2018;
 4. Media semestrului al II-lea, din anul universitar 2017/2018;
 5. Punctajul semestrului I, din anul universitar 2017/2018;
 6. Media semestrului I, din anul universitar 2017/2018;
 7. Media de promovare/admitere din anul universitar 2016/2017.

 
Criteriile de departajare sunt aplicabile și cazurilor sociale.